Ergonomigenomgång

Vänligen ring/mejla tjänsteansvarig Linda Jonsson tel. 031-703 55 45 eller kontakta Ergoffs KUNDSERVICE för mer information och hjälp att beställa tjänsten!

Välkommen på ergonomigenomgång


Vi vet att personal som mår bra är mer produktiva, har mer energi i vardagen och sjukskriver sig mer sällan.

Ergonomigenomgången syftar till att hjälpa era medarbetare att känna sig trygga med arbetsplatsens utformning. Ni får kunskap och verktyg att praktisera ergonomiskt tänkande i vardagen.

ergonomiintroduktion

1 Vi inleder med en gemensam ergonomiintroduktion för att ge alla medarbetare en kunskapsbas kring hållning och förebyggande kontorsergonomi.

• Hållning – vad är bra och dålig hållning?
• Inställning av befintlig utrustning och hur olika arbetsställningar påverkar oss.
• Hälsovinster med variation, aktivitet och återhämtning.
• Konkreta övningar för en hållbar kropp i datorarbete.

ergonomiintroduktion

2 Vi utför en grundlig, individuell arbetsplatsgenomgång hos varje medarbetare. Utifrån individens behov och förutsättningar anpassar vi all befintlig utrustning enligt Arbetsmiljöverkets rekommendationer och ger samtidigt råd och träningsinstruktioner.

ergonomiintroduktion

3 Vi ger, på ett överskådligt och lättillgängligt sätt, muntlig och skriftlig behovsanalys utifrån individens arbetssituation. Efter bedömning lämnas förslag på prioriterade åtgärder som harmoniserar med Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

ergonomiintroduktion

4 Genomgången sammanfattas och återrapporteras i ett överskådligt och tydligt dokument till er som beställare. Ni erhåller även ett intyg som styrker ert arbetsmiljöarbete.