FÖRELÄSNINGAR

 

Din psykosociala arbetsmiljö

Föreläsare: Åsa Ylisuvanto
Längd: 120 min
Grundpris: 9 500 kr (exkl.moms). Resekostnader tillkommer.

Om Åsa: Åsa har lång och gedigen erfarenhet av att jobba med människors arbetsmiljö – i alla olika typer av organisationer. Som leg. sjukgymnast och ergonom fokuserar hon på arbetlivets utmaningar – både ur kroppsligt och psykologiskt perspektiv. Med erfarenhet, kunskap och engagemang guidas ni för att omsätta teori till praktik. Åsa hjälper dig och dina kollegor att skapa ett hälsosamt arbetsklimat och bättre förutsättningar att må bra på jobbet!

boka föreläsning

 

Innehåll

Vad är lagom när det kommer till arbetsbelastning?
Vad innebär balans mellan krav och resurser på arbetet?
Hur arbetar ni hos er för att förebygga stress och psykisk ohälsa?
Hur jobbar ni aktivt mot kränkande särbehandling och mobbing?

Stressrelaterad psykisk ohälsa är ett allt vanligare problem på våra arbetsplatser och kan leda till fel, konflikter, produktionsbortfall och till och med sjukskrivningar. Den ökade problematiken har föranlett AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Både arbetsgivare och anställda har mycket att vinna på att tidigt upptäcka och förebygga stress och psykisk ohälsa. Utbildningen kommer förtydliga hur man använder sig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för att utforma en konkret handlingsplan.

  • Undersöka
  • Riskbedöma
  • Åtgärda
  • Följa upp

Kränkande särbehandling eller mobbning på arbetsplatsen, är arbetsgivarens ansvar att förebygga. Föreläsningen kommer ge arbetsgruppen bättre förutsättningar att skapa en sund och säker arbetsmiljö.

  • Vilka risker finns i arbetsgruppen?
  • Vilka rutiner har ni kring det förebyggande arbetet?
  • Finns det en färdig handlingsplan om någon känner sig utsatt?
  • Föreläsningen ger ökad kunskap i hur ni förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling i er vardag. 
Föreläsningens fokus

Öka kunskapen kring stress och psykisk ohälsa, för att tidigt uppmärksamma risker och förebygga problem. Ni får konkreta tips och verktyg på möjliga tillvägagångssätt kring rutiner och uppföljning.