Ergoff Miljö AB Uppförandekod/Code of Conduct


Uppförandekoden är Ergoff Miljö AB:s policy när det gäller mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, arbetsmiljö, miljö och antikorruption

Förord Ergoff Miljö AB ställer höga krav på den egna verksamheten och tar stort ansvar för den påverkan den har på miljön, samhället och Ergoff Miljö AB:s kunders verksamhet i ett längre perspektiv.

Vår verksamhet ska bedrivas på ett professionellt, säkert och miljövänligt sätt som uppfyller alla krav som ställs av tillämplig lagstiftning, gällande branschbestämmelser och avtal. Ergoff Miljö AB:s affärer ska präglas av en hög etisk och moralisk standard. Ergoff Miljö AB strävar också efter att vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare. Ergoff Miljö AB ställer samma höga krav på leverantörer och deras eventuella underleverantörer.

Hanna Larsson (VD)

1  Allmänna principer För att vi skall kunna vara ledande i vår bransch och driva en framgångsrik och sund verksamhet, är det centralt att säkerställa en delad värdegrund och gemensamma principer. Som ett stöd för samtliga medarbetare i det dagliga arbetet finns vår Uppförandekod. Denna uppförandekod ska kännas till och tillämpas av alla anställda. Var och en av våra medarbetare bidrar till att Ergoff Miljö AB uppfattas som ett pålitligt och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Ergoff Miljö AB har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kund- och ägarvärde. Vi ska samspela med de miljöer där vi är verksamma, med våra anställda, med våra affärspartners och med samhället i stort.

2  Socialt ansvar Ergoff Miljö AB:s verksamhet bygger på långvariga och starka relationer med kunder och leverantörer. Ergoff Miljö AB bidrar till lokal utveckling genom långsiktig närvaro och lönsam verksamhet som hela tiden skall stärkas och utvecklas ytterligare. Medarbetarnas motivation och drivkraft att prestera goda resultat och att samspela med våra affärspartners och med omvärlden i stort är avgörande för vår framgång. Vår verksamhet måste bygga på god etik och stor respekt för alla individer såväl inom som utanför företaget. En god affärsetik och tydliga värderingar är centrala när det gäller att bibehålla marknadens och intressenternas förtroende. Vi ska spegla våra kunder och marknader i bolagets sammansättning. Mångfald är viktigt för att bibehålla konkurrenskraften och dynamiken i vår organisation. Ergoff Miljö AB är och ska fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare.

2.1  Mänskliga rättigheter Ergoff Miljö AB respekterar och följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och styrs av följande principer:

  • att främja lika behandling och möjligheter för anställda oberoende av hudfärg, etnisk tillhörighet, ras, nationalitet, social bakgrund, handikapp, sexuell läggning, politisk, religiös eller annan trosuppfattning, kön eller ålder
  • att respektera varje individs personliga integritet, privatliv och rättigheter
  • att inte tolerera oacceptabel behandling av anställda, såsom psykisk misshandel (mobbning), sexuella trakasserier eller diskriminering
  • att förbjuda ett beteende, inklusive gester, tal eller fysisk beröring, som är sexuellt, tvingande, hotfullt, utnyttjande eller exploaterande
  • att tillhandahålla skälig ersättning och garantera minimilöner enligt tillämpliga nationella bestämmelser eller kollektivavtal
  • att erkänna, sa långt det är lagligen möjligt, anställdas mötesfrihet och varken gynna eller diskriminera medlemmar i arbetstagarorganisationer eller fackföreningar
     

2.2  Arbetsvillkor Ergoff Miljö AB respekterar och följer förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella lagar och avtal om socialt skydd. Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbetstagarorganisation och att förhandla kollektivt ska respekteras. Ergoff Miljö AB respekterar att medarbetarna har rätt att representeras av en fackförening gällande kollektivavtal. Ingen medarbetare som utövar denna rätt ska utsättas för diskriminering. Varje anställd ska vara medveten om möjligheten att påverka sin arbetssituation.

Ergoff Miljö AB accepterar inte användning av barnarbete, ofria arbetare eller tvångsarbete.

3  Arbetsmiljö Ergoff Miljö AB strävar efter att tillhandahålla och fortlöpande förbättra en trygg och hälsosam arbetsplats genom att säkerställa säkerhet i arbetsprocesser, förebygga och åtgärda ohälsosamma förhållanden och att vidta åtgärder för att främja hälsa och välbefinnande. Ergoff Miljö AB har åtagit sig att erbjuda varje medarbetare en drog- och alkoholfri arbetsplats och tolererar inte någon som helst form av trakasserier, hämnd, våld, ovårdat språk eller mobbning.

Alla medarbetare ska behandlas rättvist och jämlikt. Ergoff Miljö AB strävar efter att skapa en arbetsmiljö i vilken människor respekteras oavsett sina individuella olikheter, talanger eller personliga egenskaper.

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö, där den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara säker och främja människors hälsa såsom brandsäkerhet, skydd mot exponering för skadliga ämnen och god ergonomi. Detta uppnås genom utbildning, rutiner och förebyggande arbete.

Ergoff Miljö AB erbjuder en säker och hälsosam arbetsmiljö samt driver ett systematiskt förbättringsarbete.

Alla medarbetare ska känna till de grundläggande villkoren för sin anställning.

3.1  Miljö Målsättningen är att kontinuerligt minska Ergoff Miljö AB:s miljöpåverkan genom ett systematiskt förbättringsarbete genom hela kedjan. Det betyder bland annat att Ergoff Miljö AB försöker effektivisera användning av energi och naturresurser, gynnar system för återanvändning och återvinning av material samt förebygger och begränsar föroreningar av miljön.

Ambitionen är att ha en stor lyhördhet för kunders och leverantörers önskemål och därmed kunna möta marknadens miljökrav.

Ergoff Miljö AB strävar efter öppenhet i rapporteringen, om såväl framgångar som utmaningar inom miljöområdet.


Verksamhetens påverkan på lokal och global miljö skall minimeras. Ergoff Miljö AB skall systematiskt tillsammans med leverantörer arbeta för en hållbar utveckling. Detta Ergoff Miljö AB genom utbildning, följa lagstiftning, arbeta förebyggande och ständigt bedriva ett förbättringsarbete.

Några av koncernens bolag är certifierade enligt ISO14001. Certifieringsprocesser genomförs i de fall det är motiverat utifrån krav från kunder eller leverantörer. Även de koncernbolag som inte är certifierade driver ett systematiskt miljöarbete med strävan efter kontinuerliga förbättringar. Miljömål skall vara mätbara och både mål och planer följas upp inom ramen för respektive koncernbolag.

4  Antikorruption Ergoff Miljö AB respekterar lagar och förordningar beträffande affärsetik i de länder där företaget är verksamt och kräver att leverantörer och samarbetspartners agerar på samma sätt.

Ergoff Miljö AB accepterar inte mutor eller andra betalningar som kan påverka beslut eller utpressning i någon form, varken som givare/initiativtagare eller mottagare.

Inköp och försäljning ska skötas med yttersta integritet. Därför ska varken Ergoff Miljö AB eller koncernens medarbetare ge eller ta emot erbjudanden om gåvor, förmåner eller representation som kan påverka medarbetarens eller kundens beslutsfattande. Erbjudanden om mindre gåvor, gästfrihet och betalning av omkostnader är vanligt förekommande och ett naturligt inslag i affärsrelationer. Efter noggrant övervägande kan detta accepteras, om det är av ringa värde, utom i de fall då det på ett otillbörligt sätt skulle kunna påverka resultatet av en affärstransaktion.

God etik – vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.

Tät intressentdialog – vår ambition är att bedriva vår verksamhet i nära dialog med våra anställda, våra affärspartners och med andra aktörer som påverkar och påverkas av vår verksamhet.

Ansvar hos anställda – våra anställda ska följa Ergoff Miljö AB:s principer och känna ansvar för sitt eget agerande och för Ergoff Miljö AB:s produkter och tjänster.

Alla medarbetare ska iaktta särskild försiktighet för att förhindra obehörigt yppande eller felaktig användning av konfidentiell företagsinformation.

Vi ska dock sträva efter öppenhet och uppmuntra utbyte av kunskap inom ramarna för konfidentialitet.

Ergoff Miljö AB:s medarbetare ska undvika alla kontakter som skulle kunna leda till eller tyda på en intressekonflikt mellan personliga aktiviteter och Ergoff Miljö AB:s verksamhet.

Ergoff Miljö AB accepterar inte något som helst bedrägligt beteende, mutor eller korruption. Affärsgåvor eller gästfrihet ska endast erbjudas eller accepteras i enlighet med lokal lagstiftning och affärsmetoder samt i enlighet med Ergoff Miljö AB:s etiska riktlinjer.

Om dessa principer inte beaktas kommer Ergoff Miljö AB att agera omedelbart och konsekvent mot den/de berörda personen/personerna.

5  Ständiga förbättringar Arbetet med förbättringar och utveckling av verksamheten och organisationen måste ske kontinuerligt.

Förbättringsarbetet är ständigt pågående. Vi planerar, genomför, utvärderar, förbättrar och sedan fortsätter arbetet med att planera, genomföra osv. Verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar har en avgörande betydelse för förmågan att kunna följa omvärldens förändringar, möta ständigt ökande krav och effektivisera de egna processerna.

6  Efterlevnad Uppförandekoden anger de grundläggande principerna för Ergoff Miljö AB:s verksamhet. Varje chef är inom sitt ansvarsområde skyldig att säkerställa att både medarbetare och affärspartners är informerade om innehållet i uppförandekoden och kravet på dess efterlevnad.

Uppförandekoden skall alltid ingå som en del av ingångna kontraktshandlingar med affärspartners.

Överträdelse av uppförandekoden kan, om de inte åtgärdas inom tidsram som VD bestämmer, leda till beslut att affärssamarbetet avslutas.

Överträdelse eller misstanke om överträdelse av uppförandekoden skall omedelbart anmälas. Anmälare garanteras anonymitet om så önskas.

Anmälningar ska snarast handläggas av mottagande person (Personalchef eller VD) och om önskat ska återrapportering ske till anmälaren.

Överträdelse av uppförandekoden leder till korrigerande åtgärder och vid allvarliga överträdelser till disciplinära åtgärder.

Frågor om denna uppförandekod kan ställas till närmaste chef, personalchef eller företagets ledningsgrupp.

7  Revidering Arbetet med den här uppförandekoden är dynamiskt, och uppdateras kontinuerligt så att den ständigt anpassas till den situation som Ergoff Miljö AB och Ergoff Miljö AB:s leverantörer befinner sig i. Senast uppdaterad version finns på intranätet. Om man inte har tillgång till intranätet kan man få senaste versionen från sin närmaste chef.