Er nyckelleverantör

Samarbete för friskare, starkare och lönsammare företag

På samma sätt som leverantörer söker sina nyckelkunder, upprättar allt fler organisationer särskilda strategiska samarbeten med nyckelleverantörer. Ett sådant nyckelsamarbete förankras på ledningsnivå hos båda parter, som sedan tillsammans arbetar fram strategi, spelregler, metoder och mål för hur man ska uppnå en optimering av arbetskapaciteten.

Exempel på aktuella områden

  • Motverka stillasittande genom att skapa möjligheter till variation och fysisk aktivitet under tiden man arbetar. Inreda så att aktivitet finns som alternativ.
  • Anpassa arbetsplatser så att arbetet underlättas och ensidiga belastningar undviks.
  • Inspirera och motivera medarbetarna till ett ergonomiskt arbetssätt och en aktiv livsstil.

Kontakta Ergoff för ett möte där vi utreder förutsättningarna för ett strategiskt samarbete med syfte att öka lönsamhet och konkurrenskraft för ert företag eller organisation.

Människor och maskiner har olika kalkyler

En investering i en maskin är ofta lätt att göra en kalkyl på då man ofta redan på förhand vet vad den producerar, vilka underhållskostnader man har o.s.v. Människan är en mycket komplex varelse med stora möjligheter att producera såväl kvalitativt som kvantitativt. Däremot är produktivitetsgraden ofta oregelbunden och beroende av en lång rad omgivningsfaktorer.

Hälsa och lönsamhet

Ohälsonärvaron dyrare än sjukfrånvaron

Vi kan kalkylera vad t.ex. sjukfrånvaro innebär, men har betydligt svårare att beräkna vinsterna av en högre grad av hälsa och bättre fysiska arbetsförutsättningar under närvarotiden. Produktivitetsnivån eller den temporära arbetsförmågan kan ofta dala ner till 40–65% av optimal produktionskapacitet/prestationsförmåga mellan olika individer/arbetsplatser eller beroende av när på dagen man mäter.

Stora vinster med små förbättringar

Endast en maskin kan ha en konstant produktionskapacitet om 96–100%, men om vi med strategiskt riktiga insatser tillsammans kan höja medarbetarnas förmåga med bara 2–4% så är vårt gemensamma arbete mycket lönsamt. På köpet erhålls många goda spiraleffekter – som ökad trivsel, högre motivation och lojalitet.